Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Fen İşleri Müdürlüğü

Abdullah ÇAKMAK
Abdullah ÇAKMAK
Fen İşleri Müdürü
Özgeçmiş

1977 yılında Gümüşhane Torul İlçesi Altınpınar Köyünde doğdu.İlkokul,Ortaokul ve Lise Eğitimini Erzurum’da tamamladı.Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.2001 yılında Kapaklı Belediyesinde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

444 8 059 717 11 16 [email protected]

T.C.

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 –   Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,4857 sayılı iş kanunu, 4734,4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği,5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektir.

 

Tanımlar

MADDE4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye  : Kapaklı belediyesini,

Başkanlık: Kapaklı Belediye Başkanlığını,

Başkan    : Kapaklı Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Kapaklı Belediyesi Başkan Yardımcısını,

Meclis     : Kapaklı Belediye Meclisini,

Encümen: Kapaklı Belediye Encümenini,

Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,

Müdür     : Fen İşleri Müdürünü,

Personel  : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 – Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

(1)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

(2)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

(3)  Hesap verebilirlik,

(4)  Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

(5)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

(6)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

(7)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

Temel ilkelerini esas alır.

 

 

             İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6

(1)  Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Kapaklı Belediye Meclisinin 02/07/2007 tarih 136 nolu kararıyla kurulmuştur.

(2)  Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı;

a)Üst yapı Asfalt- yol, Bakım onarım

        b)Teknik hizmetler ,

        c)İhale hizmetleri,

        d)Büro hizmetleri,

e)Satın Alma ve Ayniyat,

        f)Elektrik Hizmetleri,

        g)Makine İkmal,

     Alt birimlerinden oluşur.

 

      Personel

MADDE 7 – Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde bir müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Bağlılık

MADDE 8 – Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 – Fen İşleri Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

(1)Üstyapı Asfalt – Yol ile ilgili görevleri

a) İlçe genelinde bulunan bütün yolları düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak,

b) Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak,

c) Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak,

d) Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak,

e) Lokal olarak bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,

f) Yılsonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek ,

   g)  Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar, don ve sel baskınlarında gereken tedbirleri almak,

  h) Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak,

  i) Formene teslim edilen makinelerin eksiksiz olarak zamanında iş yerinde bulundurulmasını ve bunların amaç dışında kullanılmamasını ve devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek,

 

j) Kış aylarında karın sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak,

k) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve –veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuar yapım ve onarımını yapmak,

I) Yol ve kavşak düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,

m) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gereçlerin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

n) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,

o) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

p) Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını yapılmasını sağlamak,

(2) Teknik Hizmet ve Proje ile ilgili görevleri

a) Proje çalışmalarına esas olmak üzere arazinin topografik durumunu çıkarmak, civarını tespit etmek, 1/500- 1/1000- 1/2000-1/5000- 1/10.000- 1/25.000 ölçekli haritalarda arazinin yerini ve konumunu tespit etmek,

b) Müdürlüğün istemi halinde topograf ölçümler yapmak,

c) Kapaklı Belediyesi sınırları içinde bulunan İmar yollarının açılması ile ilgili çalışmalar; vatandaşların açılmasını istedikleri imar yolları ile ilgili taleplerin alınması ve aynı talebin iletildiği Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanması. Yol ekibinin yönlendirilmesi,

d) Belediye sınırları içinde yapılması planlanan kaldırım alanlarının ve asfalt kaplama yapılacak alanların metraj ve projelerinin hazırlanması,

e) Fen İşleri Ekiplerinin ve müteahhit firmaların yaptıkları çalışmaların metrajlarının çıkarılması ve projeye uygunluğunun kontrolü,

f) Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili proje ve metrajların hazırlanması,

g) Her türlü kaldırım, yol, asfalt, kaplam, duvar vs. talepleriyle ilgili keşif, metraj, fizibilite çalışmalarının yapılması ve rapor hazırlanması,                     

h) Vatandaşların doğalgaz, su, elektrik aboneliği vb. muhtelif ihtiyaçları için yaptıkları başvuru talepleri için sahada yapılacak tahribatların keşfi, fizibilite raporları ile birlikte hazırlanarak onaya sunulması,

i) Müdürlüğümüz saha ekiplerinin ve araçlarının günlük çalışma raporlarının hazırlanması ve yerinde kontrolü,

j) Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum (TREDAŞ, TRAKYAGAZ, GAZDAŞ, TÜRKTELEKOM) ve vatandaşlar tarafından yapılan kazılara kazı ruhsatı tanzim etmek,

 

(3)İhale Hizmetleri ile ilgili görevleri

a) Her türlü alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak,

b) Ara ve kesin hakedişleri denetim mühendisi nezaretinde tetkik etmek, hakedişlerle ilgili olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak, tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan hataları düzeltmek suretiyle hak edişleri onaylamak,

c) Hakedişlerde süre uzatımı, ceza ve teminat kesintisi konuları ile fiyat farkları hesaplarını incelemek ve kesin şeklini vermek, fiyatı belli olmayan işler için veya gerek görüldüğünde yeni fiyat analizleri oluşturmak veya diğer kurumlardan bu konuda yapılmış analizleri temin etmek ve kullanmak,

d) İhale edilen işlerle ilgili her türlü onay ve tebligat yazılarını hazırlamak ve takip etmek.

e) 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tüm bilgi ve belgeleri tanzim ederek ilgili kurumlara göndermek,

f) İhale komisyonunca 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alım, yapım hizmet vb. işlerinin sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek,

g) Yapım ve hizmet ihalelerinin sonuçlarının 5502 sayılı S.G.K. Kanununa göre bildirimini yapmak ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeronun kesin teminatının çözülmesini sağlamak,

 

h) Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat mektuplarını Mali Hizmetler müdürlüğüne teslim etmek ve dosyasına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak,

i) Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırma,

j) Yükleyici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek,

k) İlgili komisyonların yazışmalarını yapmak.

(4) Büro Hizmetleri ile ilgili görevleri

a)Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını gerçekleştirmek,

b) Gelen evrakların ilgisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak,

c) Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek, arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek,

d) Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek,

e) Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle ) sağlamak,

f) Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, belediye encümenini ve belediye meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak,

g) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak,

h) Görevli personelin hasta, izinli vb. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek,

i) Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına sunmak,

j) İşçi personelin ay içinde çalışmalarına istinaden puantaj cetvellerinin düzenlenmesi, aylık sigorta bildirimlerinin işlenmesi, işçi personelin özlük işlemlerinin yapılması izlenmesi,

k) Tahakkuk müzekkereleri ve ödeme emirlerinin hazırlanması.

(5) Satın Alma ve Ayniyat ile ilgili görevleri

a) Müdürlüğe alınan malzemeler için ayniyat tesellüm makbuzu düzenlemek,

b) Stok yapılacak malları almak ve depoya yerleştirmek,

c) Depo stok kontrolü yapmak ve denetlemek,

d) Deponun düzen ve tertibini sağlamak,

e) Ambara gelen malzemeyi talebini, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek mevzuata uygun olarak teslim almak,

f) Malzemeyi cins, nitelik varsa numaralarına göre ayırıp tasnif ederek, ilgili birimlere teslim etmek,

g) Malzemelerin ilgili birimlere teslimine kadar ambarda muhafazasına sağlamak,

h) Uzun süre kullanılmayan malzemelerin ilgili birim amirine bildirmek,

i) Ambardaki stokları takip ederek tüketilen malzemeler hakkında üst amirine bilgi vererek talepleri hazırlamak,

j) Ambarın hırsızlık, yangın, su baskını gibi durumlarda en az zarar görmesi için günlük kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri almak,

k) Talep edilen malları Ayniyat Tesellüm makbuzu ile servislere teslim etmek,

l) Mali yıl sonunda kurulan Demirbaş sayım komisyonu ve değer tespit komisyonunda görev almak,

m) Ayniyat ile ilgili tüm bilgi ve evrakları saklamak, muhafaza etmek.

(6) Elektrik Hizmetleri ile ilgili görevleri

a) Belediyeye ait tüm müdürlüklerin elektrik ve elektronik tüm arızalarını gidermek,

b) Cadde, bulvar, sokak aydınlatmalarını yapmak ve meydana gelen tüm arızaları gidermek,

c)  Belediyeye ait tüm elektrik faturalarının kontrolünü yapıp yetkili birimlere dağıtmak,

d) Beldemizin muhtelif yerlerinde yapılan parkların aydınlatılmasını yapmak ve ilerde doğabilecek arızaları gidermek,

e) Havuz ve şelale sistemlerinin aydınlatılmaları yapmak ve bunların pompa bağlantılarını yapıp, bakımını üstlenmek,

 

f)  Şantiyelerdeki elektrik arızalarını gidermek ve bakımını yapmak,

g) Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak,

h) Belediye ve kuruluşlar tarafından yapılan anma, kutlama veya eğlence amaçlı yapılan programlarda ses düzeni kurmak.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 – Bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı‘nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifade ederler:

(1)  Fen İşleri Müdürü

a) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimini ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,

b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

c) Müdürlüğü için, başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

d)Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

e) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlarlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzetmeye yönelik tedbirleri alır,

f) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,

g) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

h) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde yapar,

i) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,

j) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

k) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,

l) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,

m) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,

n) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amire teklif eder,

o) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

p) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

q) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir, Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

 

 

r) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

s) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,

t) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,

u) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

v) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulamasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,

w) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplinli temin eder,

x) Astlarının sorunlarını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,

y) Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,

z) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,

aa) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,

bb) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,

cc) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,

dd) Kendisine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

ee) Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,

ff) Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,

gg) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkanları ile bertaraf edebilecek veya düzeltebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,

hh) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı suretle fikir ve görüş alışverişinde bulunur,

ii) Faaliyet planında bulunan işleri görevleri tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,

jj) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlarına verir,

kk) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha donra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,

ll) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

mm) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,

nn) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,

oo) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,

pp) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

qq) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,

rr) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,

 

ss) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,

tt) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,

uu) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,

vv) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistiki bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgilileri sunar,

ww) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

xx) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

yy) Başkan ve amirinin uygun göstereceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

zz) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlemesini ve raporlamasını sağlar,

aaa) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,

bbb) Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir,

ccc) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,

ddd) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,

eee) Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmayı sağlar,

fff) Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teklifte bulunur,

ggg) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,

hhh) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular,

iii) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,

jjj) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırır,

kkk) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

mmm) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirir,

nnn) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yapar.

 

(2)  Diğer Personel

a)      Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,

b)      Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

c)     Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler,

d)    Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele görevi devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır,

 

 

e)     Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,

f)     Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

g)    Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerini uygun iş ve işlemleri yapar,

h)    Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

i)      Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktiflerini doğrultusunda sağlar,

j)      Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,

k)    Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

l)      Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

m)   Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

n)    İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır, Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar, İşleri en az maliyetle icra eder,

o)    Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

p)    Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,

q)    Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

r)     Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,

s)     Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

t)      Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dahiline koordinasyonu kurar,

u)    Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,

v)    Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

w)   Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,

x)    Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

y)    Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

z)     Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Genel Sorumluluklar

MADDE11- Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

(1)       Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

(2)       Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getir,

(3)       Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

(4)       Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(5)       Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

(6)       İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içersinde sağlar,

 

(7)       Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisine kalarak en az maliyetle yerine getirir,

(8)       Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

  (10)   Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

  (11)   Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,  

  (12) Başkanlığa ilişkin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,                                          yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz,    

 (13) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

(14) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

MADDE 12- Müdürlüğe gelen ve giden her evrak belirtilmeksizin, tarih ve sayılarına gören kayda alınarak ilgili evrak defterinde işlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yakmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 - Bu yönetmelik hükümleri; Kapaklı Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 15 – Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 05/07/2010 tarih ve 2010/137 sayılı Kapaklı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 16 – Bu yönetmelik hükümlerini Kapaklı Belediye Başkanı yürütür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

YOL HİZMETLERİ :

Şehir imar planına uygun yeni yolların açılması
Açılan yolların kaplamalarının yapılması
Mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması
Yeni yaya yolları yapılması, mevcutlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Deforme olan yollara bordür-yağmur oluğu ve parke taş dizim işleri
Kış aylarında karla ve buzlanma ile mücadele etmek, yolların açık tutulmasını sağlamak
Sel baskınları gibi doğal afetlerde mücadele etmek
İlçemizde bulunan tarla yollarının açık tutulmasını sağlamak
Hali hazırda mevcut ve açılan yol kıyılarına yayalar için tretuvar yapmak.

BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ:


Belediyemize ait yapıların bakım ve onarımlarını yapmak
Belediyemize ait yapılması planlanan her türlü inşaat işlerinin yapılmasını sağlamak

HAFRİYAT HİZMETLERİ:

Vatandaşların talepleri doğrultusunda her türlü hafriyat işlerinin yapılmasını sağlamak
Şehir içerisindeki tehlike arz eden yapıları yıkmak ve enkazını kaldırmak

Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı;

a)Üst yapı Asfalt- yol, Bakım onarım

        b)Teknik hizmetler ,

        c)İhale hizmetleri,

        d)Büro hizmetleri,

e)Satın Alma ve Ayniyat,

        f)Elektrik Hizmetleri,

        g)Makine İkmal,

     Alt birimlerinden oluşur.

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler