Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hüseyin ÖZEL
Hüseyin ÖZEL
Temizlik İşleri Müdür Vekili
Özgeçmiş

Güncelleniyor...

444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

T.C.

TEKİRDAĞ

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 -            Amaç

Bu yönetmeliğin amacı Temizlik İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Madde 2 -            Kapsam

Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Madde 3 -            Dayanaklar

Bu yönetmelik yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4 -            Tanımlar

Bu yönetmelikte uygulamasında;

Bakanlık; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Belediye; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde var olan Kapaklı Belediyesi’ni,

Başkanlık; Kapaklı Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü,

Harcama Yetkilisi; bölüm müdürünü, gerçekleştirme görevlisi müdürün tanımladığı kişiyi,

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

Gerçekleştirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Madde 5 -             Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün Temel Görevi

Kapaklı ilçesi sınırları içerisinde çevre temizliğinin yapılmasını ve evsel atıkların düzenli olarak toplanarak kent katı atık depolama sahasına veya aktarma istasyonuna en hızlı ve sağlıklı bir şekilde naklini, pazar yerleri, mesire alanları, park, sokak, belediye hizmet binaları vb. kamusal alanların temizliği, yıkamasını sağlamak. Çevre kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

 

Madde 6 -            Organizasyon Yapısı

a.       Temizlik İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

b.      Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

c.       Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

d.      Temizlik İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Madde 7 -            Personel Yapısı

            Müdürlükte uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

Madde 8 -             Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a.       Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri sağlamak.

b.      Müdürlüğün faaliyet alanları içerisinden gelen çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak / başlattırmak, takip ederek ilgili kişi/birimlere geri bildirimde bulunmasını sağlamak.

c.       Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak ya da hazırlanmasını temin ederek onaylamak.

d.      Yüklenici firmalardan temin edilen ürün ya da hizmetlerde herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili firma ile görüşerek / görüşülmesini sağlayarak gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek.

e.       Stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

f.        Müdürlük ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak.

g.       Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve eğitim, fuar, sempozyum vb. organizasyonlara ilgili personelin katılımını sağlamak.

h.       Sorumluluğu altındaki tüm iş ve personeli denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.

i.         Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

j.        Harcama yetkilisi, hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmekle ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek.

k.      Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

l.         İlgili yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirleme, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Madde 9 -             Birim Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a.       Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihalenin keşfinin hazırlanması, ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek.

b.      İlçe genelinde bulunan evsel atıkların / konteynerlerin boşaltılması ve naklini sağlamak, kontrol etmek.

c.       İlçemiz sınırları dahilinde meydan, cadde, sokak, ana arterler, üst geçit ve alt geçitlerin süpürge makinası ve/veya elle süpürülmesini, yıkanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

d.      Her gün süpürülecek, yıkanacak alanları da içeren, tüm işi kapsayan çalışma programının ilgili prosedüre uygun olarak hazırlanması ve raporlanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

e.       İlçemiz sınırları dahilinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan ve genellikle boş alan, yol kenarı ve evsel atık konteyneri diplerine kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf, hafriyat, eski ev eşyası gibi kirletici unsurların düzenli bir şekilde toplanmasını, naklini sağlamak ve kontrol etmek.

f.        Kurulan semt pazarlarının çöplerinin pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp, daha sonra yıkanması ve süpürülmesini sağlamak ve kontrol etmek.

g.       Toplanan evsel atıkların katı atık depolama sahasına veya aktarma istasyonuna nakli sırasında çevre kirliliğine neden olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek. 

h.       Evsel atık konteynerlerinin periyodik olarak yıkanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

i.         Mesire alanlarının, parkların periyodik olarak temizlenmesini sağlamak ve kontrol etmek.

j.        Yaşanan sel, yoğun kar yağışı vb. doğal felaketler sonrasında cadde ve sokaklardaki atıkların temizlenmesini sağlamak.

k.      İhale veya doğrudan temin yöntemi ile yapılan işlere ilişkin alım dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

l.         Belediye hizmet binalarının temizliğinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek

m.     Mevcut atıkları toplama çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanların güncel teknolojinin gereklerini yansıtmasını sağlamak.

n.       İlçe sakinlerinden gelen evsel atık istek, öneriler ve şikayetleri ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri başlatmak, problemin ortadan kaldırılmasını sağlayıcı faaliyetleri takip etmek ve geri bildirimde bulunmak.

o.      Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak.

p.      Katı atık konteynerleri ile müdürlükte kullanılmakta olan makinaların bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynerleri üretilmesini tamir ve bakımının yapılmasını veya ilgili mevzuata uygun satın alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

q.      Müdürlüğün ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli talebi yapmak, ihale dosyalarını hazırlanmak, keşif ve şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak, malzemelerin depolanması ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamak.

r.        Tahakkuk müzekkereleri ve ödeme emirlerini hazırlamak.

s.       Müdürlüğün Stratejik Plan, Performans Programı ve bütçesi ile aylık ve yıllık faaliyet raporlarının işlemlerini yapmak, ilgili birimlere göndermek.

t.        Müdürlük faaliyetleri ile ilgili aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, istatistikleri oluşturmak.

u.       Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Müdüre, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak.

v.       Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki diğer Belediye hizmetlerine katılmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 10 -         İşbirliği ve Koordinasyon

a.       Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

1)      Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2)      Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3)      Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

4)      Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5)      Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

b.      Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

1)      Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

c.       Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

1)      Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

2)      Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir.

3)      Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz.

4)      Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.

5)      İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapılır.

6)      Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir.

7)      Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 11 -         Yetki ve Sorumluluk

a.       Temizlik İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan, program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur.

b.      Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Birim Sorumluları; Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur.

c.       Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Birim Personeli; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Birim Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Madde 12 -         Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

Madde 13 -        Yürürlük

Bu yönetmelik Kapaklı Belediye Meclisi’ nin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Madde 14 -         Yürütme

Bu yönetmelik hükümleri Kapaklı Belediye Başkanı adına Temizlik İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

 

Madde 15 -         Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

02/07/2014 tarih ve 2014/102 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Organizasyon Yapısı

a)     Temizlik İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

-       Temizlik İşleri Birimi

-       Çevre Koruma Birimi

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler