Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sema HÜR
Sema HÜR
İmar ve Şehircilik Müdürü
Özgeçmiş
444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Halihazır haritaları yapmak veya yaptırmak

2-Üst Ölçekli Planlara uygun olarak İmar Planlarını yaptırmak ve uygulamak

3-Onaylanan imar planlan doğrultusunda parselasyon planlarım yapmak veya yaptırmak

4-İmar Planına uygun olan alanlarda İfraz, Tevhid, Yolaterk v.b. dosyaları

Plan Dışı Alanlarda da İfraz –Tevhid, Yolaterk dosyalarını Encümene sunmak

5-İşlemi bilerek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların usulüne uygun saklanmasını sağlamak

6-Re'sen yapılan parselasyon planları ile talep üzerine yapılan parselasyon planlarının imar planına uygunluğunu denetlemek, paftalarını oluşturmak ve tapuya tescil için ilgili kadastro müdürlüğüne iletmek

7-İmar Planına uygun olan alanlarda İfraz, Tevhid, Yolaterk v.b. dosyaları Plan Dışı Alanlarda da İfraz - Tevhid, Yolaterk dosyalarını Encümene sunmak

8-Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek

9-Talep edilen plan değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak

10-İmar Planına uygun imar durumu hazırlamak

11-Yapılaşmaların plana uygunluğunu denetlemek

12-Yetki sınırları içerisinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak ve bu amaçla halkı bilgilendirmek

13-İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek.

14-Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek

15- 5 yıllık imar programını hazırlamak, Meclise sunmak ve onaylatmak

16-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine göre gerek duyulan yerlerde Kamulaştırma yapmak

17-Mevzuata, şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve Kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerekliğinde Belediye Avukatına yazılı görüş bildirmek

18- Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak

19-Gecekondu Önleme Bölgelerine ruhsal yardımı sağlamak

20-Şehircilik ilkeleri, planlama esasları, planlama teknikleri ve kamu varan kapsamına giren konularda inceleme, araştırma ve proje çalışmalarını yürütülmek

21-Tehlike arz eden yapılan inceleyerek yıkılması ya da tamiri hakkında tutanak tutmak ve ilgili kişilere tebligat hazırlamak

22- Kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler almak

23-Talebe bağlı veya şikayete konu olan binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak

24-İşyeri açma ruhsatlarında işyerlerinin projesine uygunluğunu verinde tespit ederek yazışmalarını yapmak

25-Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların arşivde saklanmasını sağlamak 26-Binaların Numaralama işlemlerinin yapılarak yeni oluşan cadde ve sokaklara isim dosyalan hazırlamak

27-Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların onaylı ruhsal ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen Kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak

28-Vatandaşlardan gelen şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek

29-Kentsel sorunlarla ilgilenerek çözüm önerilerim üretmek

30-Ruhsalla İlgili başvurulara suresi içimle cevap vermek

31-Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eklerine uygun projeleri inceleme, onaylama, onaylanan projelere uygun Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek

32-Temel vizesi işlemlerini yerinde kontrol etmek ve gerekli harçları almak

33-Yapı Ruhsatlarına ait seviye tespiti yapmak ve yapılan seviye tespitlere hakkediş ödemelerini yapmak ve iş bitirmelerini onaylamak

34-Yapı Ruhsalı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi,su basman v.b. hakkediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak. Zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak

35-Ruhsat ve eklerine ve mevzuata aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak

36-Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve İlgili Kamu ve Kuruluşlara sunmak.

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler