Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Döndü  ELBASAN
Döndü ELBASAN
Sağlık İşleri Müdürü
Özgeçmiş

1983 yılında Artvin İli Hopa İlçesi’nde doğdu. İlk,  Orta ve Lise eğitimini Kemalpaşa’da tamamladı. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü,  Yüksek Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010-2018 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde görev yaptı. 2018-2021yılları arasında belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Biyolog kadrosunda görev yaptı. 25.11.2021 tarihinden itibaren Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

444 80 59 / 0282 717 1100

TC.

KAPAKLI BELEDİYESİ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,Kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik,Sağlık İşleri Müdürlüğü'ndeki personelin görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik,03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan : Kapaklı Belediye Başkanı'nı

b) Belediye : Kapaklı Belediye Başkanlığını

c) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü

d) Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü

e) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Personel

 

Kuruluş

MADDE 5- Kapaklı Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü , Kapaklı Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 69 sayılı  kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6- Sağlık İşleri Müdürlüğünde bir müdür ile mer'i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Halk sağlığı çerçevesinde eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak.

b) Hasta nakil aracıyla hasta nakil hizmetlerinin koordinasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

c) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütünün (WHO) önerileri doğrultusunda bilimsel bir mücadele başlatmak , ilgilileri haberdar ederek gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

d)Cenaze ve Defin ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

e) 11/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde çalışma yapmak

f) Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen sosyal ,kültürel ve sportif etkinliklerde ilkyardım sağlık desteği sağlamak.

g) İlçe sınırları içerisinde sivrisinek,karasinek ve diğer haşereler ile kemirgene yönelik hazırlanan program çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği biosidal ürünlerle mücadele etmek.

h) İlçe sınırları içinde gıda ile ilgili  ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerini,kuaförleri mevcut olan  kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetlemek.

i) Sıhhi,gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında görüş bildirmek.

j) Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak denetlemek.

 

Müdürlüğün Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 8- Müdürlük, bu yönetmelikte belirtilen görevler ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde yapmak ve yürütmekle yetkili ve sorumludur.

 

  Sağlık İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9-

 a) Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün;sevk ve idaresini,organize edilmesini,kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını,iş ve işlemlerin yeniden  tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar.

b)Görev alanı  içinde bulunan faaliyetler için uzun,orta ve kısa vadeli planlar hazırlar.Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler,gerekiyorsa,düzeltmeye yönelik tedbirlerini alır.

c)Müdürlüğün işlevleri ile ilgili başkanlığın istediği raporları hazırlamak ve hazırlatmak.

d)Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim. ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

e)İhtiyaç duyulan ilaç,sağlık malzemeleri,medikal araç ve gereçlerin en ekonomik şekilde istenen kalite,nitelik  ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi, tedarik  organizasyonunun yapılmasını sağlamak.

 

 

f)Müdürlüğün çalışma programlarını hazırlamak,stratejilerini belirlemek ve uygulamak.

g)Müdürlüğe gelen ve kayda girmiş evrakların ilgili birime havalesini yapmak.

h)Müdürlük emrinde görev yapan personele ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, bir güne kadar mazeret izni  vermek ,ödül,takdirname,yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,personelin yıllık izin zamanlarını tespit etmek,bağlı personelin izin kağıtlarını imzalamak.

ı)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini ve organizasyonunu yapmak. 

j)Müdürlüğün harcama yetkilisi,personelinin 1. sicil ve disiplin amiridir.

k)Harcama yetkilisi olarak,harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına ,kanun,tüzük,ve yönetmelikle ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

l)Harcama yetkilisi olarak,bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini  görevlendirmek.Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile mali hizmetler müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

m)İlçe Hıfzıssıhha kuruluna katılmak.

n)Müdürlüğün tüm hizmetlerinin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak.

o)Görevle ilgili Başkana ,Encümene,Meclise teklifler sunmak,verilen kararların uygulanmasını sağlamak.

ö)Görev alanı ile ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine  ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

p)Mer'i mevzuatın  öngördüğü  diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

Hemşirenin Görev, Yetki ve  Sorumluluğu

MADDE 10-

a)Müdürlüğe gelen hastaların bakım ve tedavisi için gerekli kayıtları ve uygulamaları meslekleri ölçüsünde yapmak.

b) Birime reçetesi ile gelen hastaların kendi istekleri doğrultusunda enjeksiyonlarını yapmak.

c) Tansiyon ve pansuman hizmetleri vermek.

d) Kendilerine verilen araç ve gereçleri korumak ve verimli bir şekilde kullanmak.

e) Hasta nakilleri ile ilgili koordinasyon görevini yerine getirmek.

f) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Sağlık Memurunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11-

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.

b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.

c) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili programlara katılmak ve gerekli uygulamaları yapmak.

d) Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bunlara katılmak.

e) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.

f) Acil müdahale hizmetleri ile ilgili gerekli uygulamaları yapmak.

g) Birime reçetesi ile gelen hastaların kendi istekleri doğrultusunda enjeksiyonlarını yapmak.

h) Tansiyon ve pansuman hizmetleri vermek.

ı) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.

j) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

k) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması,usulüne uygun kullanılması, korunmasını takip ve kontrol etmek.

l) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

 

 

Büro Memurunun Görev ,Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12-

a) Müdürlüğe gelen evrakların , teslim alınması ,sınıflandırılması,kaydedilmesi,havale edilen evrakların ilgili personele iletilmesinin sağlanması.

b) Kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları,resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak .

c) Müdürlük personelinin hazırlamış olduğu evrakların onay işlemlerinin takip edilmesi,giden evrakların kaydedilerek ilgili yerlere gönderilmesi.

d) Gelen/giden evrakların arşivlenmesinin sağlanması.

e) Müdürlük arşivinin düzen ve tertibinin sağlanması,genel arşiv ile koordinasyonun sağlanması.

f) Ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle takip edilmesi.

g) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, Kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp,muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

h)  Müdürlükte çalışan tüm personelin izin evraklarını düzenlemek.

ı) Müdürlük personelinin mesai olurları, puantajların hazırlanması ve ilgili müdürlüğe iletilmesi.

k) Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin belirlenerek gerekli talebin yapılması ve gerektiği zamanlarda ihtiyaç sahiplerine temin edilmesi.

l) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Veteriner Sağlık Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13-

a) Müdürlüğün genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ekipmanları etkin biçimde kullanmak .

b) Hazırlanan program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını yürütmek.

c) 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği ile 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu çerçevesinde yapılan çalışmaları yürütmek.

d) 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde yapılan çalışmaları yürütmek.

e) Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak denetimini yürütmek .

f) Mesleki kanun,tüzük,yönetmelik ,talimat,literatür ve gelişmeleri takip etmek.

g) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

h) Hayvanlara lüzumlu hallerde acil müdahalede bulunmak, enjeksiyon ve pansuman yapmak.

ı) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.

 

İşçinin Görev,Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 14-

 

a) Müdürlüğün görev alanı içerisinde kalan ve müdürün verdiği tüm görevleri yapar.

 

b)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 15- Bu yönetmelik hükümleri Kapaklı Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16- Bu yönetmelik hükümlerini Kapaklı Belediye Başkanı yürütür.

 

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler