Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Kültür İşleri Müdürlüğü

Ayşegül ÖLKE
Ayşegül ÖLKE
Kültür İşleri Müdür V.
Özgeçmiş

1970 yılında Hatay ili Hassa İlçesinde doğdu İlkokulu Derviş Paşa İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Hassa Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 15 Eylül 1989 yılında Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğüne bağlı Ulus/Ankara'da Satış Memuru olarak göreve başladı. 1990-2012 yılları arasında Hatay, Adana, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde Şef, Araştırmacı, Saymanlık ve Şube Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 14 Ağustos 2012 yılında Kapaklı Belediyesinde çalışmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

T.C.

KAPAKLI BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

         Amaç

         MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

         Kapsam

         MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.         

            Dayanak

            MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 4734,4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği,5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütür.

            Tanımlar

          MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Kapaklı Belediyesi’ni,

b) Meclis: Kapaklı Belediyesi Meclisi’ni,

c) Encümen: Kapaklı Belediyesi Encümeni,

d) Başkan: Kapaklı Belediye Başkanı’nı

e) Başkan Yardımcısı: Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,

f) Müdürlük: Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

g) Müdür: Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdürü’nü,

h) Memur: Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki memurları,

ı) Personel: Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli işçi,sözleşmeli personel ve diğer personeli, 

i) Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

j) Gerçekleştirme Görevlisi: 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gerekli iş ve işlemleri yapan ile ihale sürecini işleten personeli, (Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasında görevlendirilen personeli)

k) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini gerçekleştiren   personeli ifade eder.

                                                     İKİNCİ BÖLÜM

    Kuruluş, Teşkilat Yapısı

         Kuruluş;

MADDE 5- (1) Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesinde ifade edildiği amir hükmü dikkate alınarak 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan Birim Müdürlüklerindendir, 

         Teşkilat;

         MADDE 6-(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a) Müdür

b)Memur

c) Sözleşmeli Personel

d) İşçi

e) Diğer Personel

         (2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na veya Belediye Başkanı’nın yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Çalışma ve Esasları

         Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri

         MADDE 7 - Kapaklı Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Kapaklı Belediye Başkanlığının amaçları,prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmaktan, özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projeler  üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Kapaklı Belediyesinin düzenlediği eğitim çalışmalarını, eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığıyla vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan sorumludur.

            Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında,

            (1) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dökümanları ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini gerektiğinde dağıtımını yapmak.

            (2) Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek

            (3) Belediyenin kültürel faaliyetleri ile ilgili her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.

            (4)İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel,sempozyum,fuar,festival ve benzeri etkilikler düzenlemek, yurt içi yurt dışı festivallere katılmak.

            (5) Güzel sanatlar ve meslek edinmeye yönelik kurslar açmak.

            (6) Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.

            (7) Halk oyunları gösterileri ve yarışmalar düzenlemek.

            (8) Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları halka açık konferanslar düzenlemek.

            (9)Sergi,Sinema gösterileri,sinevizyon,anma programları konser,konferans seminer,tiyatro kurslar ve benzeri düzenlemek.

            (10) Eğitim yardımlarını organize etmek.

            (11) Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.       

            (12) Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.

            (13)İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi,belge,dökümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.

            (14) Müdürlük faaliyetlerini halka yönelik duyuru amaçlı bildiri afiş davetiye ve pankart tasarımı yaparak dağıtılmasını sağlamak.

            (15) Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine ödüllü yarışmalar düzenlemek.

            (16) Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek

            (17) İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu vb. eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak

            (18) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

            (19) Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

            (20) Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.

            (21) İlçe halkının ihtiyaçlarını ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek ve ilgili birimlere iletmek.

            (22) İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmaları yapmak.

            (23) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşivleme işlerinin yapılması.

            (24) İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

            (25) Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle özürlülere gerekli yardım ve desteği sağlamak.

            (26) İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak.

            (27) Sünnet ve her türlü sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak.

            (28) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak.

            (29) Sosyal yardımlaşma vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini çıkarmak.

            (30) Müdürlük mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

            (31) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

            (32) Özel gün ve haftalarda konu ile ilgili kitap ve benzeri kültürel materyaller dağıtmak.

            (33) Belediyemizin kültürel, sosyal, spor, sağlık ve eğitim amaçlı tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve diğer resmi kurumların ve Sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri etkinlikler için talep ettikleri araçları görevlendirmek, 

            (34) Belediyemizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği önemin göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim okulları ve liselerin talebi doğrultusunda eğitim, spor ve kültürel amaçlı faaliyetlerinde otobüs desteği sağlamak, 

            (35)  İlçemizde hizmet üreten resmi kurumların araç-gereç imkân ve kabiliyetinin ilçemiz halkının aldığı hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle;İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı,  Kapaklı Devlet Hastanesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü gibi tüm resmi kurumlarımızdan gelen araç taleplerine destek sağlamak, 

            (36) Çeşitli hemşeri dernekleri, siyasi partiler ve vakıfların; kâr amacı gütmeyen eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetleri için araç görevlendirmek,  

(37) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "b" bendinde belirtilen "amatör spor

kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar." Hükmü uyarınca; ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakalarına ulaşımlarının sağlanması için araç desteği sağlanmak, 

         (38) Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir ayağını oluşturan cenaze hizmetlerimiz kapsamında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimlerine katılmasını sağlamak amaçlı il içi ve il dışı nakiller için otobüs görevlendirmek, 

       (39) Yatalak durumda olmayıp kendi olanakları ile sağlık kurum ve hizmetlerine erişim imkânı bulunmayan hasta vatandaşlarımız için il içi ve il dışı nakilleri için  araç tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılamak, 

         (40) İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulma ve il içi ve il dışı nakilleri için  araç tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılamak, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                  Çalışma Esasları

         Müdürün Görev,Yetki ve Sorumluluk ve nitelikleri

         MADDE 8 - (1)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

            (2)Personel arasında görev bölümü yapmak izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

            (3)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş birimlerle iş birliği kurmak.

            (4)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlanarak, başkanlığın onayına sunmak.

            (5)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

            (6)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

            (7)Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak hedefler göstermek.

            (8)Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.

            (9)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.

            (10)İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

            (11)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden belediye başkanlığına karşı sorumlu olup başkanlık makamınca, mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.

            (12)Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

            (13)Müdürün nitelikleri şunlardır;

                        (a)Müdür kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

                        (b)Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,

                        (c)Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hakim olmak

 

            Memurun Görev, Yetki,Sorumluluk ve nitelikleri

            MADDE 9-   (1)Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere bilgisayara kaydını yapmak.   

            (2)Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

            (3)Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

            (4)Müdür veya şef'in kendisine verildiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.      

            (5)Memurun nitelikleri;  657 Sayılı DMK'na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

           

 

            İşçi Görev,Yetki Sorumluluk ve nitelikleri

         MADDE 10- (1)Büronun  periyodik temizlik işlerini yapmak.

            (2)Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.

            (3)Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak.

            (4)Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

            (5)Şoför ise;

                        (a)Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet araçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

                        (b)Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtları yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.

           

            Sözleşmeli ve Diğer Personelin Görev, Yetki,Sorumluluk ve nitelikleri

         MADDE 11- (1)Müdürlükte çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işleri yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi, müdüre ve belediye başkanına karşı da doğrudan sorumludur.

            (2)Sözleşmeli ve diğer personelin nitelikleri,        

                        (a)Sözleşmeli ve diğer birim personeli, 5393 sayılı Belediye yasasının 49. maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler.

           

            Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Görevlileri, Mutemed Memurunun Görev, Yetki,Sorumluluk ve nitelikleri

            MADDE 12- (1)Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

            (2)Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek.

            (3)Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura vb. belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

            (4)Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

         (5)Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

            (6)Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdürün kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan sorumludur.

            (7)Taşınır mal ve kontrol görevlisi,mutemed ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

                        (a)657 sayılı DMK' na tarih ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

 

         Görev ve Hizmetlerin Planlanması

         MADDE 13- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

           

            Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi

         MADDE 14-  (1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

         Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği:

         MADDE 15- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

            (2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

         (3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

            (4)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin, herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

            (5)Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

            Diğer Müdürlük,kurum ve kuruluşlarla koordinasyon:

         MADDE 16-  (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

            (2)Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

            (3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk işleri ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

         Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

         MADDE 17-  (1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

            (2)İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

         (3)Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

            (4)Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri yazı ile veya gerekli alt yapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim

         Denetim

         MADDE 18- (1)Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

         (2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır.

         (3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Genel  Sorumluluklar,Çeşitli ve Son Hükümler

         Genel Sorumluluklar

         MADDE 19- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

            (a)Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

            (b)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

            (c)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

            (d)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

            (e)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

            (f)İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde sağlar,

            (g)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisine kalarak en az maliyetle yerine getirir,

            (h)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

            (i)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

            (k)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

            (l)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,  

            (m)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

            (n)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

 

         Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

         MADDE 20 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

         Yürürlük

         MADDE 21-  (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye kanununun 23.maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

         Yürütme     

         MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

            İş bu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği 22 maddeden oluşmaktadır.

 

                                                                 Ayşegül ÖLKE

                                                                 Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

°
28 Ekim Çarşamba
Nöbetçi Eczaneler