Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Kültür İşleri Müdürlüğü

Ayşegül ÖLKE
Ayşegül ÖLKE
Kültür İşleri Müdür V.
Özgeçmiş

1970 yılında Hatay ili Hassa İlçesinde doğdu İlkokulu Derviş Paşa İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Hassa Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 15 Eylül 1989 yılında Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğüne bağlı Ulus/Ankara'da Satış Memuru olarak göreve başladı. 1990-2012 yılları arasında Hatay, Adana, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde Şef, Araştırmacı, Saymanlık ve Şube Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 14 Ağustos 2012 yılında Kapaklı Belediyesinde çalışmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

T.C.

KAPAKLI BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kuruluş, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.     

            Dayanak

            MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b, 18/m bentleri ve 48.madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

             MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Kapaklı Belediye Başkanını

b) Başkan Yardımcısı: Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,

c) Belediye: Kapaklı Belediyesini,

ç) Birim:  Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm birimleri,

d) Encümen: Kapaklı Belediyesi Encümeni, Meclis: Kapaklı Belediyesi Meclisi’ni,

e) EBYS: İç İşleri Bakanlığı e-belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni

f) Gerçekleştirme Görevlisi: 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gerekli iş ve işlemleri yapan ile ihale sürecini işleten personeli,

g) Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

ğ) Müdürlük: Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünü,

h) Müdür: Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Müdürünü,

ı) Personel: Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde görevli memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,

i) Taşınır Kayıt Yetkilisi: Taşınır kayıt işlemlerini gerçekleştiren personeli,

j) Taşınır Kontrol Yetkilisi: Taşınır Kayıtlarının kontrol işlemlerini gerçekleştiren personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık Esasları ve Teşkilat Yapısı

                       

Kuruluş ve Bağlılık Esasları;

 

MADDE 5- (1) Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesinde ifade edildiği amir hükmü dikkate alınarak 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan birim müdürlüklerindendir. Kültür İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na veya Belediye Başkanı’nın yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı çalışır.

 

Teşkilat Yapısı;

 

MADDE 6-  (1) Kültür İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

(2) Kültür İşleri Müdürlüğü;

a) İdari ve Mali İşler Birimi,

b) Etkinlik ve Organizasyon Birimi,

c) Kültür ve Sanat Projeleri Birimi,

ç) Evlendirme Memurluğu Birim’lerinden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Görevleri;

MADDE 7- (1) Kapaklı Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıda listelenmiştir;

a) Kapaklı Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde; belediye hizmet alanı dâhilinde bulunan yerlerde, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması, kentlilik bilinci geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) Kültür sanat çalışmaları ve projeleri doğrultusunda panel, söyleşi, seminer, konferans, tiyatro, sinema, sergi, festival, şenlik, edebiyat etkinlikleri, meslek ve beceri edindirme kursları ve atölyeleri, plastik sanatlar, film, belgesel gösterimleri, şiir dinletileri vb. kültürel etkinlikler planlamak, organize etmek, hizmet verdirmek ve raporlamak,

c)Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve katılmak,

ç) Çok kültürlülüğün paylaşılması için ilçe merkezinde ve mahallelerde çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleyerek kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak,

d)Resmî ve milli bayramlarda, Belirli Gün ve Hafta Kutlama Etkinliklerinde organizasyonlar ve kutlama programları organize etmek, konu ile ilgili kültürel materyaller temin etmek, dağıtmak,

e) Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmek, turizm-tanıtma amaçlı yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koymak.

f) İlçenin çevresel, kültürel, tarihi, doğal dokusuna sahip çıkmak, korunmasını sağlamak,

g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlik ve eğitimler düzenlemek, mevcut etkinliklere katılım ve desteği sağlamak,

ğ) Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. sanat dallarında ödüllü yarışmalar düzenlemek,

h) İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere destek amacıyla eğitim, kültür, sanat ve sosyal faaliyet amaçlı hizmetleri sunmak, okuma salonu vb. eğitim, kültür ve sosyal amaçlı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,

ı) İç ve dış turizmin gelişmesine yönelik çalışma ve hizmetlerde bulunmak, turizme elverişli tüm imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek, yeni mekânlar kazandırmak ve bu amaçla ilgili kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmalar yürütmek,

i) Kent halkına yönelik kütüphane, kitaplık oluşturmak, işletimini sağlamak,

j) Kentin değerlerine yönelik müze oluşturmak, işletimini sağlamak,

k) İlçe halkının sanatla olan bağını güçlendirmek amacıyla sanat toplulukları ve atölyeleri oluşturmak, yürütümünü sağlamak,

l)Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunmak ve ilçe halkının tarihle bağını güçlendirmek,

m) Kültürel, sanatsal ve turizm amaçlı yayınları hazırlatarak; yayımlamak ve yayımlatmak, Müdürlük faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik aylık kültür sanat bülteni, dergisi vb. yayının hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili Müdürlüklerle iletişimi sağlamak.

n) Kurumsal kimlik doğrultusunda, müdürlük çalışma ve faaliyetlerine yönelik afiş, pankart, davetiye vb. iletişim kanallarını kullanmak, uygulamak,

 o) Müdürlüğün faaliyetlerini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek için personele hizmet içi eğitim düzenlenmesi için ilgili müdürlüklerle koordine sağlamak,

ö) Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve diğer Sosyal Tesislerin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere hazır olmasını sağlamak, gerektiğinde etkinlikler için kullanım amacıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisini koordine etmek,

p) Bünyesinde bulunan tüm mekanların bakım, onarım, ek bina, tefrişatını sağlamak, sağlatmak, mekanların nitelik ve amaçları doğrultusunda hizmet ve projeler üretmek, üretilmesini sağlamak,

r) Resmî nikah kıydırmak isteyen adayların başvurularını kabul etmek,

s) Türk Medeni Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, Belediye Başkanı adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

İdari İşler Biriminin Görevleri;

MADDE 8 -(1) İdari İşler Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıt işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili personele yönlendirmek,

b) Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına uygun dosyalanmasını sağlamak, işlemi biten evrakların mevzuata uygun olarak arşivlemek,

c)Müdürlüğe ait iç yazışmalar ile diğer kurum ve kuruluşlara olan yazışmaları ve evrak (EBYS ve diğerleri) gönderimini sağlamak,

ç) Belediye birimleri ve kamu kurum kuruluşları arasında yazışmaları ve evrak akışını takip ederek sonuçlandırmak,

d) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını gerçekleştirerek maaş, ayniyat evraklarını hazırlamak, ilgili personele tebliğ ve bildirimde bulunmak, personelin senelik izin, hastalık izni, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek,

e) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak ve Müdürlüğe tahsis edilen bütçe kalemlerinin stratejik plan doğrultusunda, her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

f) Müdürlüğe ait taşınırların işlem ve kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınırların muhafazası, kullanımı, bakım ve onarımları, teslim ve iadesi gibi görevleri yerine getirmek,

h) Müdürlüğe ait kullanım ömrünün tamamlanması vb. nedenlerle hurdaya ayrılması gereken taşınırlara ilişkin evrakları hazırlamak, mevzuat gereği alınması gereken olurları aldıktan sonra muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

ı) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Müdürlük bünyesinde kalite/çevre/iş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanmalarını sağlamak ve kontrol etmek,

j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdür tarafından verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

Etkinlik ve Organizasyon Biriminin Görevleri;

MADDE 9 -(1) “Etkinlik ve Organizasyon Birimi’’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a) Müdürlük faaliyet planı ve Stratejik Planda belirtilen etkinlik ve organizasyonların plan ve programını yaparak, ihtiyaç duyulması halinde müdürlük büroları ile diğer müdürlüklerle irtibat kurmak,

b) Kültür Merkezleri aylık program taslağını hazırlamak, Müdürlük ve Başkan onayından sonra uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

c) İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek, yürütmek,

ç) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

d)Etkinlik takviminin hazırlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında resmî ve milli bayramlarda, belirli gün ve haftalarda, anma, hatırlatma, kutlama hazırlıklarını yürütmek,

e) İlçe vatandaşlarını sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek,

f) Planlanan etkinliklerle ilgili her türlü izinleri almak, yazışmaları yapmak ve işin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak,

g) Düzenlenecek etkinliklerde araç, gereç, donanımın temini ve hizmet ihtiyacı hasıl olduğunda ilgili müdürlüklerle personel temini için girişimlerde bulunmak,

ğ) Gerçekleştirilecek organizasyonlarda kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve duyurusu için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçmek ve takibini yapmak,

h) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdür tarafından verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

 

Kültür-Sanat Projeleri Birimi

MADDE 10 - (1) Kültür Sanat Projeleri Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a) Kurum içinde ve kurum dışındaki paydaşlarla karşılıklı işbirliği yaparak, çalışma alanlarına yönelik faaliyet ve projeler planlamak, hazırlamak,

b) Kültür ve sanat faaliyetlerini planlamak,

c) Sosyal ve Kültürel değerlere yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Resmî kurumlar, sivil toplum örgütleri, kültür ve sanat örgütleri ile düzenli olarak iletişim içinde olmak,

d)Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapar, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,

e) Kentin, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ile kentte sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini takip etmek,

f) Müzeler açılmasını planlar ve müzelerin envanter çalışmalarını yapmak,

g) Konusuyla ilgili yayınlara yönelik çalışmalar yapmak, kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve duyurusu için ilgili birim ve Müdürlüklerle iletişime geçer ve takibini yapmak,

ğ) Kentin kültürel değerleri konusunda toplumsal duyarlılığın gelişmesi ve farkındalık yaratılması için çalışmaları yapmak,

h) Ülkenin tarihi ve kültürel ören yerlerine geziler planlamak, düzenlemek,

ı) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

i) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdür tarafından verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

 

Evlendirme Bürosu:

MADDE 11- (1) Evlendirme Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a) Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek,

b) Belediye Başkanı adına vekaleten nikah akdini gerçekleştirmek,

c) Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Belirlenen nikah gününde nikah akdini gerçekleştirmek,

d) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak,

e) Evlenme akdinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak,

f) Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

g) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlamak,

h) İlgili kayıtların tutulmasını, saklanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

 

 

Müdürlük Yetkisi;

MADDE 11 -(1) Kültür İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu;

MADDE 12 -(1) Kültür İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 13 – (1) Kültür Kültür İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına karşı meri mevzuatın kendisine verdiği yükümlülük kapsamında görevli ve yetkili olup;

a) Kültür İşleri Müdürlüğü tüm iş ve işlemlerinden dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumlu olup Kültür İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak, bu Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen görevler ile Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

b) Kültür İşleri Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

c) Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ya da alınması için üst yönetime teklifte bulunur.

ç) Kültür İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve Kurumlar arasında koordinasyonu, iletişimi ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmeyi sağlar.

d) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar. Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) yürütülmesini sağlar.

e) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler belirler. Yıllık çalışma programını hazırlayarak Başkanlık onayına sunar. Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır

f) Belediye Başkanı’nın verdiği sözlü ve yazılı talimatları eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

g) Harcama yetkilisi olarak; müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlar, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini denetler. Kültür İşleri Müdürlüğü bütçesini harcama yetkilisi olarak planlar ve kullanır.

ğ) Belediyenin stratejik plan ve performans programında belirtilen ilgili hedefleri gerçekleştirir, iç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

h) Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uygun hareket eder ve gereklerini yerine getirir. Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket eder ve gereklerini yerine getirir. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirir.

i) Müdürlüğün taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkililerini belirleyerek taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine eder ve gerçekleştirir, kabullerini yapar, ilgili alt birim ya da personele sevk ve teslimatını yapar.

j) Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunar.

k) Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer alır.

l)Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

m)Müdürlük bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlar, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirler, alt grupları izler, Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunur, yol gösterir, gerektiğinde yardım eder, önerilerde bulunur ve aksaklıklara çözüm bulur.

n) Personel arasında görev bölümü yaparak izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.

o) Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylar, onaylatır ve onaylanan işlemleri sonuçlandırır.

ö) Müdürlüğün görev alanına giren konularda personelinin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için hizmet içi eğitimlere katılmalarını sağlar. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak personelle belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek çalışmalarını değerlendirir. Müdürlük personeline yasalarda belirtilen ödül ve ceza verme yetkisine sahiptir.

p) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirir ve geliştirir.

r) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlar.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 14 - (1) Müdürlük bünyesinde görevli personel, müdürlüğün görevleri çerçevesinde, biriminin görev alanına giren konularda ilgili yasalar çerçevesinde amirlerinin ve Müdürün verdiği görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirler.

            (2) Müdürlükte görevli personel; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından üst yönetime ve müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Usul ve Esasları

            MADDE 15 - (1) Kültür İşleri Müdürlüğünün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Kültür İşleri Müdürünün başkanlığında personelin katılımı ile düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Çalışma Düzeni

            MADDE 16 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel;

            a) Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

            b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

            c)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

            d)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

            e) İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde sağlar,

            f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisine kalarak en az maliyetle yerine getirir,

            g) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

            ğ) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,  

            h) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

            ı) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için tüm personel gayret gösterir,

            i) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitler,

            j) Her türlü evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebeplerle görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                         Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

            MADDE 17- İş bu yönetmelik, Kapaklı Belediye Meclisi kararının mevzuatla uyumlu onayı doğrultusunda yürürlüğe girer, en geç 3 gün içinde web sitesinde yayımlanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

            MADDE 18 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürütme

            MADDE 19-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapaklı Belediye Başkanı adına Kültür İşleri Müdürü yürütür. İş bu Kültür İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği 19 maddeden oluşmaktadır.

 

 

Ayşegül ÖLKE                                                                    Adem SEKMEN

     Kültür İşleri Müdür V.                                                  Belediye Başkan Yardımcısı

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler