Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Kadın ve Aile Müdürlüğü

Filiz Kaya
Filiz Kaya
Kadın ve Aile Müdür Vekili
Özgeçmiş
4448059 02827171100 [email protected]

      T.C.

KAPAKLI BELEDİYESİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler ile Belediye Meclis Kararı ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)     Başkanlık : Kapaklı Belediye Başkanlığını,

b)    Başkan : Kapaklı Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı :Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısını,

d)    Belediye : Kapaklı Belediyesini,

e)     Meclis : Kapaklı Belediyesi Meclisini,

f)     Encümen: Kapaklı Belediyesi Encümenini,

g)     Müdür : Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,

h)    Müdürlük : Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü,

i)      Personel: Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan personelin tümünü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5-(1) Müdürlük tüm çalışmalarında;

a)     Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)    Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)     Hesap verebilirlik,

d)     Kurum içi yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e)     Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f)     Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g)     Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş

MADDE 6– (1) Müdürlük 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe göre Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 2019/136 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Bağlılığı

MADDE7-(1) Müdürlük Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır.

 

Örgütlenme yapısı

MADDE 8-(1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

a)     Müdür

b)    Memur

c)     Sözleşmeli Personel

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 9- (1) Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın emir ve direktifleri doğrultusunda hizmetler sunmak,

(2) İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, aile, çocuk ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak,

(3)  İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,

(4) İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin arttırılması ile topluma tam eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla semt merkezleri ve ilgili merkezler açmak,

(5)  Kadınlara meslek ve beceri edindirmek amaçlı çalışmalar yapmak,

(6) Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca iş birliği içinde panel, toplantı, eğitim ve etkinlikler düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(7)  Ulusal ve uluslararası projelere katılımı sağlamak.

(8) Kadınların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak,

(9) Kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddet ve her türlü istismarı önlemek için kampanya ve eğitim programları düzenlemek,

(10) Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak. Tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek,

(11) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

(12) Kadın ve üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda eğitim programları düzenlemek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak,

(13) Kadın gündemlerinin basında ve kamuoyunda görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütmek ve kampanyalar düzenlemek,

(14) İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak,

(15) Ailenin işlevlerini (ekonomik, biyolojik, psikolojik, toplumsallaşma, eğitim) yerine getirmesinde rol oynayan dinamikleri belirlemek ve ailedeki problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

(16) Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak,

(17) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları, STK’lar iş birliğinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak,

(18) Mer’i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra edilmesini sağlamaktır.

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10- (1) Belediyenin Kadın ve Aile işlerinin yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil etmek,

(2) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlüğün faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

(3) Yıllık bütçe hazırlamak, müdürlükle ilgili stratejik plan ve performans programında yer alan çalışmaları yapmak, hedefleri gerçekleştirmek ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

(4) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak,

(5) Belediye Başkanı’nın ve yetki verdiği başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

(6) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde sağlıklı yürütülmesini sağlamak, hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun olarak yaptırmak,

(7) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların yapılmasını sağlamak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunup, verilen kararları uygulamak, edinilen bilgilerin yetkisiz kişilerce paylaşılmamasını denetlemek,

(8) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerektiğinde istatistiki çalışma yapılmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve izlenmesini, önemli olan evrakın saklanmasını, bu konulardaki mevzuata göre davranılmasını sağlamak,

(9) Yürüteceği tüm faaliyetleri sırasında belediyenin diğer birimleri ile etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dâhil etmek ve tüm faaliyetleri ilgili ve geçerli olan yasal mevzuattaki değişikliklere göre düzenlemek ve raporlamak,

(10) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten rapor hazırlamak ve hazırlanan raporları başkan, başkan yardımcısına sunmak,

(11) Sosyal Sorumluluk Projelerini hazırlanması, planlaması ve uygulamasını sağlamak,

(12) Gerektiğinde, personel eğitimi için seminerlere teşvik ve yönlendirme yapmak,

(13) Çalışma alanlarına yönelik yayın (kitap, broşür, el ilanı vb.) yapılmasını organize etmek,

(14) Personelin performans durumunu izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve ödül için üst makamlara teklifte bulunmak,

(15) Personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmektir.

 

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

 

MADDE 11- (1) Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumluluklar, mer’i norm kadro mevzuatı ve Başkanın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayı ile görev pozisyonları belirlenir.

 

Bu bağlamda istihdam edilenler aşağıda belirtilen görevleri ifa ederler;

 

(2) Sosyolog:

a)     İlçedeki sosyal ihtiyaçları belirleyerek uygun sosyal projelerin hazırlanması ve devamının sağlanmasında kurumlarla gerektiğinde iş birliği yapmak.

b)    Kadın ve aile hizmetlerinin ilgili kişilere ulaştırılmasında kaynak oluşturacak alan araştırmalarını yapmak, gerektiğinde takibini sağlamak.

c)     İlçeye göçle gelenlerin bölgeye sosyal uyum süresince sosyal bütünleşme politikalarını sağlamak

d)    Gerekli görüldüğü durumlarda veri toplama tekniklerini (gözlem, görüşme, anket, monografi, tarihi inceleme, sosyometri, istatistik) kullanarak bölgenin sosyolojik problemlerin belirleyip önerilerde bulunmak.

e)     Yapılan araştırmaların arşivlenmesi ve kaynak oluşturulmasını sağlamak

f)     Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

(3) Psikolog:

a)     Psikolojik ihtiyaçların belirlenmesini sağlayıp, çözüm yolları oluşturacak projeler geliştirmek.

b)    Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin en uygun şekilde uygulanması için kurumlarla işbirliği yapmak.

c)     Sivil Toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliği içinde eğitim psiko-sosyal çalışmaları düzenlemek.

d)    Yaptığı çalışmalarla ilgili kayıt tutmak ve evrak arşivlemesini yapmak.

e)      Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek

 

 (4) Memur:

a)     Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek takip etmek,

b)    Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaları yapmak.

c)     Evrak takip ve arşivlemesini yapmak.

d)    Muhasebe işlemlerini yürütmek.

e)     Personel işlemlerini yapmak.

f)     İdari işleri yapmak.

g)     Demirbaş ve Ambar takip işlemlerini takip etmek.

h)     Encümen ve meclis için evrak hazırlamak.

i)      Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 12 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye kanununun 23.maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapaklı Belediye Başkanı adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü yönetir.

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler