Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

Vildan Koca
Vildan Koca
Müdür Vekili
Özgeçmiş
444 80 59 / 0282 717 1100

KAPAKLI BELEDİYESİ

 

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

 

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün idari yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönetmelik, Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri  Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;

 

a) Belediye: Kapaklı Belediyesini,

b) Belediye Başkanlığı: Kapaklı Belediye Başkanlığını,

c) Belediye Başkanı: Kapaklı Belediye Başkanını,

e) Belediye Başkan Yardımcısı: Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısını,

f) Müdürlük: Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,

g) Müdür: Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünü,

i) Personel: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

Temel ilkeler

 

MADDE 5- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında aşağıda belirtilen temel ilkeleri esas alır;

- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

- Hesap verilebilirlik,

- Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

- Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esas alınır,

- Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planları yapmak ve geleceğe dönük stratejiler belirlemek,

-Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışına sahip olmak.

- Belediyenin uygulamaya yönelik hizmetlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için kurumsal anlamda bir bütünlük içinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hizmetleri yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak,

- Yönetici ve diğer pozisyonda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performanslarını arttırmak ve toplam kalite yönetimine göre yüksek standartlarda belediyecilik hizmeti vermektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Personel ve Teşkilat

 

Kuruluş

 

MADDE 6- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak kurulmuştur. 02.09.2020 133 no’lu meclis kararı ile faal olan Spor İşleri Müdürlüğü’nün 31.12.2020 tarihi itibariyle kapatılması ve belediyemizde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasına meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

MADDE 7- Kapaklı Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; bir Müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel ile görev yapar.

 

Teşkilat Yapısı

 

MADDE 8-  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyon yapısı ve çalışan görevlileri aşağıdaki gibidir;

 

 Belediye Başkanı

 Başkan Yardımcısı

 Müdür,

 Memur,

 Sözleşmeli personel   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9-  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 

a- Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

b- Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel Faaliyetler düzenlemek ve katılmak,

c- Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,

d- Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,

e- Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,

f- Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,

g- Belediyemiz Spor saha ve tesislerinin onarımı, bakım ve işletilmesini sağlamak,

h- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,

ı- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,

i- Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,

j- Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,

k- Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,

l- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslar arası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,

m- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor seminerleri düzenlemek,

n- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak,

o- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek,

ö- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Spor ve kültürel 4hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,

p- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,

r- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.

s- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

t- İlçemiz sınırlarındaki amatör spor kulüplerine, sporculara ve antrenörlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

u- İlçemizdeki okullarda çocuk ve gençlere sporu sevdirmeye yönelik eğitsel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek ve sportif malzeme desteği vermek.

v- Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve bilinçlendirmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

y- Belediyemize ait spor tesislerinde kullanılmak üzere her türlü malzeme alımı yapmak.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nün Görev ve Yetkileri:

 

MADDE 10

 

a-  Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın öngördüğü görevleri Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, sorumlu olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

b-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağının hazırlanmasını sağlar,

c-  Müdürlüğe gelen-giden tüm evrakın kontrolünü ve havalesini yaptıktan sonra ilgilisine ulaşmasını, gereğinin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlar,

d-  Müdürlüğe gelen-giden gizli dereceli evrakın, kaydını yaparak gereğinin yapılmasını sağlar,

e-  Stratejik planlama ile müdürlüğün stratejik hedeflerinin ve bütçesinin gerçekleştirilmesini sağlar,

f-  Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlük ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.

g-  Müdürlükte çalışan memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

h- Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

ı-  Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya,

j-  Müdürlüğün çalışmalarını, personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, Müdürlük faaliyetlerini denetlemeye, varsa aksaklıkları gidermeye,

k-  Birimdeki tüm personele görev dağılımı yapmaya, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmaya,

l-  Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına,

m- Müdürlük adına yapılacak her türlü harcamalarda harcama yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

n- Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

o-  Bu yönetmelikte sayılan Müdürlüğün görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.

 

Spor Tesisleri Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11- Spor Tesisleri Sorumlusu;

 

a- Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup olmadığını kontrol edip onay vermek,

b- Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

c- Spor tesisleri sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alanların bakım ve onarım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

d- Statların çim yüzeyli futbol sahalarının bakım ve ara ekimlerinin yapılmasını sağlamak,

e- Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,

f- Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

g- Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

h- Saha ve salon gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmasının sağlanmak,

ı- Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak denetlemek,

j- Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,

k- Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

l- Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,

m- Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,

n- Sorumlu olduğu amirlerce belirlenen mesai saatlerine riayet etmek ve izinsiz görev yerinden ayrılmamak,

o- Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

Organizasyonlar Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12- Organizasyonlar Sorumlusu;

 a- Belediye sınırları içerisinde bulunan spor sahalarının müdürlük tarafından organize edilecek olan spor faaliyetleri için hazırlamak ve gerektiğinde diğer müdürlüklerden yardım almak,

b- Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

c- Çalışma alanları için malzeme ve ekiplerin sevkini sağlamak,

d- Kendisine bağlı ekiplerin görevlendirme ve denetimini yapmak,

e- Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

f- Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek,

g- Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak,

h- Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,

ı- Sorumlu olduğu amirlerce belirlenen mesai saatlerine riayet ederek çalışmak ve izinsiz görev yerinden ayrılmamak,

j- Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup olmadığını kontrol edip onay vermek,

k- Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

l- Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çalışma, Şekil Esasları Ve İşleyişi

 

MADDE 13-

 

Görevin Planlanması; Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için çalışmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlar ve görevlendirme yaparak çalışma programını görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına özen gösterilmelidir.

 

Görevin Yürütülmesi ;  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyetler müdür tarafından hazırlanan bir plan dahilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle gerekli koordine müdür ve müdürün yetki verdiği tesis sorumluları tarafından sağlanır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak amirlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek zorundadır.

 

 

Denetim Yapılması; Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amiri Müdürlüğüne ait kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gidecektir. Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 14- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE 15- Bu yönetmelik, Kapaklı Belediye Meclisince kabulü,yerel bir gazete ilanı ve Kapaklı Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümleri; Kapaklı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler