Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

Etüd Proje Müdürlüğü

Nihat TOPRAK
Nihat TOPRAK
Etüd Proje Müdürü
Özgeçmiş

1979 Bitlis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te liseyi Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Üniversiteyi Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansı Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi anabilim dalında tamamladı. C sınıfı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı.

2004-2009 yılları arasında Büyükçekmece Tepecik Belediyesinde Fen İşleri ve İmar Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2009 yılında Büyükçekmece Belediyesinden Başakşehir Belediyesine geçti. 10 yıl Başakşehir Belediyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2011 yılındaki Van depreminden sonra Van’ın Erciş İlçesine bağlı bazı köylerde Başakşehir Belediyesi adına yapılan çalışmaların ve Başakşehir Belediyesinin kardeş belediyesi olan Muş Malazgirt Belediyesi ve Mardin Derik Belediyesinde yapılan çalışmaların koordinatörlüğünü yaptı.

Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekte.

İnşaat Mühendisleri Odası, başta olmak üzere çeşitli teknik ve hemşeri dernek ve vakıflara üyeliği bulunmakta olup, bazılarının da yöneticiliğini yapmaktadır.
2019 Aralık ayı itibari ile Kapaklı Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve Etüd Proje Müdürlüğü görevini ifa etmektedir.
Nihat TOPRAK, evli ve 3 çocuk babasıdır.

444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

KAPAKLI BELEDİYESİ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;Kapaklı Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’nün

kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2 –Bu yönetmelik Etüd Proje Müdürlüğündeki personelin görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye:Kapaklı Belediye Başkanlığı,

Başkan:Kapaklı Belediye Başkanı,

Başkan Yardımcısı:Kapaklı Belediyesi Başkan Yardımcısını,

Müdürlük:Etüd Proje Müdürlüğü,

Müdür :Etüd Proje Müdürü,

Personel:Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

İfade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5-Kapaklı Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

1)Karar alma,uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

2)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

3)Hesap verebilirlik,

4)Kurum içi yönetiminde ve beldeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

5)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

6)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

7)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6-(1)Kapaklı Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü,22.04.2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’gereğince Kapaklı Belediye Meclisinin 06/04/2012 tarih ve 2012/56 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

(2)Kapaklı Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün teşkilat yapısı:

a)  Etüd Proje Servisi

b)  Numarataj Servisi

 

Personel

MADDE 7- Etüd Proje Müdürlüğünde Müdür, Etüd Proje Büro Sorumlusu Teknik Personel, Büro Sorumlusu ve Numarataj Sorumlusu personelinden oluşur.

 

Bağlılık

MADDE 8-Etüd Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendirdiği başkan yardımcısına bağlıdır.

Başkan,bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev,Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-Etüd Proje Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

1)Kapaklı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan,kesin ve uygulama projeleri olmak üzere mimari,statik,mekanik,elektrik ve peyzaj projelerini hazırlamak,hazırlatmak,

2)Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli hallerde hizmet alımı yapmak,bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek,muayene,kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak ve yaptırılan projeleri onaylamak.

3)Uygulama projelerinin bitirilmesinin ardından yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak/yaptırmak,

4)Onaylı imar planına uygun olarak yapılacak projeler için zemin emniyet raporu temin etmek,projelere ihtiyaç programı hazırlamak,

5)Belediyenin diğer müdürlükler tarafından stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri için hibe destek programlarına yönelik işleri yapmak.

6)Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek,bu projelerin yönetimi ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

7)Kardeş şehirler,diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek ,kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak aşamasında teknik destek vermek.

8)Yürütülecek bütün faaliyetlerde belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmaları yürüterek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek.

9)Konusu ile ilgili araştırma, planlama,koordinasyon hizmetlerini yürütmek.

10)Başkanlık makamı tarafından istenen her türlü proje, rapor ve etüdleri hazırlamak.

11)Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek,talep halinde açıklayıcı bilgi vermek,

12)Proje yarışmaları düzenlemek,

 

 

13)Tespit edilen strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma ,fizibilite,proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak,uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

14)Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

15)Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını gerçekleştirmek.

16) Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak ,

17) Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek,

18) Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek ,

19) Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

20) Toplantı, konferans vb. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve mekan temin etmek, bu toplantılara katılımı sağlamak.

21) Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, belediye encümeni ve belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak .

22) Belediyemizin numarataj işlemlerini yürütmek, binaların dış kapı numaralarını belirlemek, ilgililere numarataj yazısı vermek; cadde-sokak isim levhası olamayan yerler ile bina dış kapı numarası olmayan binalara numara plakaları yerleştirme çalışmalarını yürütmek,

Personelin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-

 (1)Etüd Proje Müdürü

1)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2)Görev bölümü yaparak izin hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan servis yetkililerin yerine,bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

3)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.

4)Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.

5)Çalışma verimini artırmak amacıyla kanunları idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak,abone olmak bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

6)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

7)Müdürlüğe ait bütün servislerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.

8)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.

9)Müdür görev ve çalışmaları yönünden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

10)Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirterek personele imza karşılığında verilir ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapar ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurur.

11)Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar.

12)Harcama Yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

13)İhale yetkilisi olarak ilgili yasada  belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

14)Müdürlüğün gider bütçesini hazırlamak,

15)İlgili yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek,taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

 

 (2)Etüd Proje Büro Sorumlusu Teknik Personel:

Görev yetki ve Sorumluluk:

1-Kapaklı İlçesi ihtiyaçları ve yatırım programı doğrultusunda her türlü alt ve üst yapı tesisi,sosyal tesis ve hizmet binaları, kültür yapıları, spor ve rekreasyon tesisleri, park peyzaj projelerinin yapılması, Avan proje, kesin ve uygulama projelerinin, detaylarının hazırlanması, gerekirse ihale yoluyla temin edilmesi işlemleri ve bu süreçte projelerin kontrol edilmesi,kabullerini yapmak.

2-Proje hizmeti temini için ihale ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması, doğrudan temin işlemlerinin yapılması, bunlarla ilgili yazışma işlemlerinin yürütülmesi.

3- Hazırlanan projelerin ruhsat işlemlerinin takibinin yapılması.

4-Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek,talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek.

5-Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek,değerlendirmek ve öneriler hazırlamak.

6-Görevi gereği sorumlu olduğu büronun çalışma alanına giren konularla ilgili olarak müdürün vereceği görevleri,kendisine verilen işleri,yasalar tüzükler yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

7-Görevi ile ilgili  her türlü yasal mevzuatı takip etmek.

8-Başkanlık makamının veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek ve yasalarda belirtilen her türlü görevi yerine getirmek.

9-İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapıp sonuçlandırmak.

10-Müdürlüğün aylık yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp Müdüre teslim etmek.

11-Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek,takip etmek.

12-Proje yarışmaları düzenlemek.

13-Kardeş şehirler diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler düzenlemek.

(3)Etüd Proje Büro Sorumlusu

1-Yazışmaların yasalara uygun,zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak.

2-Müdüriyete gelen giden evrakların kayıtlarının usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak.

3-Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak.

4-Etüd Proje Müdürlüğünün demirbaş eşyalarını korumak,müdürlüğe alınan demirbaşların kaydedilmesi,eskiyenlerin düşülmesini sağlamak.

5-Müdürlükçe kendisine verilen işleri,yasalar tüzükler,yönetmelikler esaslarına göre yapmak.

6-İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerini zamanında ve usulüne uygun olarak yapıp sonuçlandırmak.

7-Sorumluluk alanına giren konularda aylık yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bunları Müdürlüğe teslim etmek.

(4)Numarataj Sorumlusu

1-Meclis kararı ile onaylanan Cadde sokak,meydan ve bulvarlar isimlerinin NVİ sisteme işlenmesini yapmak.

2- İlçe genelinde tabela, levha ve kapı numaralarının  montajını yapmak.

3-Cadde sokak meydan ve bulvardaki binaların numaralandırılması NVİ sistemine işlenmesi ve binalardaki kapıların numaralandırılması.

4-Binaların güncel durumlarının sisteme işlenmesi.

5-Yapılacak olan binalara proje kapsamında numara verilmesi ve NVİ sistemine işlenmesi.

6-Mevcut olan binalara numarataj belgesi düzenlemek

7-Mevcut binalarda oturacak olanlara adres doğruluğu yazısı vermek.

8-Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda resmi yazışmalar yapmak.

9- Müdürlükçe kendisine verilen işleri,yasalar tüzükler,yönetmelikler esaslarına göre yapmak.

10- Sorumluluk alanına giren konularda aylık yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bunları Müdürlüğe teslim etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Genel Sorumluluklar

MADDE 11-Etüd Proje Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

(1)Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge,tebliğ,iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder.

(2)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.

(3)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

(4)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.

(5)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.

(6)İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

(7)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.

(8)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

(9)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

(10)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.

(11)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

(12)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eskizsiz teslim eder.

(13)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için gayret gösterir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

MADDE 12-Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13-İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14-Bu yönetmelik hükümleri; Kapaklı Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

MADDE 15-Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 04/07/2012 tarih ve 108 sayılı Kapaklı Belediyesi meclis kararı ile kabul edilen Etüd Proje Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 16-Bu yönetmelik hükümlerini Kapaklı Belediye Başkanı yürütür.

 

 

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler