Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk
Tüm Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Selim PEKTAŞ
Selim PEKTAŞ
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
Özgeçmiş

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul, Orta okul ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünden mezun oldu. 2014 yılı itibari ile Kapaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili olarak görev yapmaktadır.

444 80 59 / 0282 717 1100 [email protected]

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Halihazır haritaları yapmak veya yaptırmak

2-Üst Ölçekli Planlara uygun olarak İmar Planlarını yaptırmak ve uygulamak

3-Onaylanan imar planlan doğrultusunda parselasyon planlarım yapmak veya yaptırmak

4-İmar Planına uygun olan alanlarda İfraz, Tevhid, Yolaterk v.b. dosyaları

Plan Dışı Alanlarda da İfraz –Tevhid, Yolaterk dosyalarını Encümene sunmak

5-İşlemi bilerek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların usulüne uygun saklanmasını sağlamak

6-Re'sen yapılan parselasyon planları ile talep üzerine yapılan parselasyon planlarının imar planına uygunluğunu denetlemek, paftalarını oluşturmak ve tapuya tescil için ilgili kadastro müdürlüğüne iletmek

7-İmar Planına uygun olan alanlarda İfraz, Tevhid, Yolaterk v.b. dosyaları Plan Dışı Alanlarda da İfraz - Tevhid, Yolaterk dosyalarını Encümene sunmak

8-Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek

9-Talep edilen plan değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak

10-İmar Planına uygun imar durumu hazırlamak

11-Yapılaşmaların plana uygunluğunu denetlemek

12-Yetki sınırları içerisinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak ve bu amaçla halkı bilgilendirmek

13-İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek.

14-Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek

15- 5 yıllık imar programını hazırlamak, Meclise sunmak ve onaylatmak

16-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine göre gerek duyulan yerlerde Kamulaştırma yapmak

17-Mevzuata, şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve Kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerekliğinde Belediye Avukatına yazılı görüş bildirmek

18- Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak

19-Gecekondu Önleme Bölgelerine ruhsal yardımı sağlamak

20-Şehircilik ilkeleri, planlama esasları, planlama teknikleri ve kamu varan kapsamına giren konularda inceleme, araştırma ve proje çalışmalarını yürütülmek

21-Tehlike arz eden yapılan inceleyerek yıkılması ya da tamiri hakkında tutanak tutmak ve ilgili kişilere tebligat hazırlamak

22- Kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler almak

23-Talebe bağlı veya şikayete konu olan binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak

24-İşyeri açma ruhsatlarında işyerlerinin projesine uygunluğunu verinde tespit ederek yazışmalarını yapmak

25-Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların arşivde saklanmasını sağlamak 26-Binaların Numaralama işlemlerinin yapılarak yeni oluşan cadde ve sokaklara isim dosyalan hazırlamak

27-Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların onaylı ruhsal ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen Kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak

28-Vatandaşlardan gelen şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek

29-Kentsel sorunlarla ilgilenerek çözüm önerilerim üretmek

30-Ruhsalla İlgili başvurulara suresi içimle cevap vermek

31-Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eklerine uygun projeleri inceleme, onaylama, onaylanan projelere uygun Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek

32-Temel vizesi işlemlerini yerinde kontrol etmek ve gerekli harçları almak

33-Yapı Ruhsatlarına ait seviye tespiti yapmak ve yapılan seviye tespitlere hakkediş ödemelerini yapmak ve iş bitirmelerini onaylamak

34-Yapı Ruhsalı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi,su basman v.b. hakkediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak. Zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak

35-Ruhsat ve eklerine ve mevzuata aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak

36-Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve İlgili Kamu ve Kuruluşlara sunmak.

°
16 Aralık Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler