Page 9 - İrfan MANDALI - Kapaklı Belediye Başkanı
P. 9

iki katlı bir otel, kahvehane, bir han ve av  olmuşlar ve Kapaklı’nın idaresinde   2004 yılları arasında yine Şemsettin
     tüfeği de dahil bir çok malzemenin satıldığı büyük hizmetleri olmuştur. 1970 yılında  Dubaz Belediye Başkanlığında Kapaklı’ya
     bir mağaza da yaptırmıştı.         Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy    hizmet vermişlerdir. 2004 yılında Belediye
     Aynı yıllarda köyün diğer sakinlerinden  Organize Sanayi Bölgesi kurulması     Başkanı seçilen İrfan Mandalı, 2009 ve
     Ferhat Ağa ve Tahir Ağa da aynı tür otel  kararlaştırılmış, topraklarının çok büyük  2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde
     ve han yaptırarak, Kapaklıpınar Köyü’nün  bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim alanında  yine başkan seçilmiş ve görevine devam
     ilerlemesinde katkıda bulunmuşlardır.   kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  etmektedir.
     1939 yılında vefat eden Osman Efendi    1973 yılında faaliyete geçmiş ve fabrikalar  06.12.2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa
     (Mandalı)’nin yerine, katip olarak çalışan  çalışmaya başlamıştır. Fabrikalar    ile daha önce Çerkezköy ilçesine bağlı olan
     İbrahim Efendi (Güven) muhtar olmuştur.  çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden  Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve
     1940-1950 yıllannda muhtarlık yapan Fazlı  ve gerekse de Türkiye’nin her ilinden   Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesi’nin
     Çoban (Salihağa Fazlı), 1950 seçimlerinde  Kapaklı’ya göç başlamış ve Kapaklı’nın  bağlanması ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur.
     muhtarlığı Hasan Büyükbaş’a devretmiştir.  nüfusu artmıştır. 1986 yılında 3000 nüfusa  30.12/2013 tarihindeki resmi nüfusu
     Bu arada Kapaklpınar ismi kısaca Kapaklı  yaklaşan Kapaklı, dönemin muhtarı Recep  85898 olan Kapaklı (Türkiye’deki birçok
     olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara   Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları  ilin merkez nüfusundan fazla), uzun yıllar
     da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 1960’lı  ile Belediye olmuştur. Kurucu Belediye  Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim
     yıllardan sonra Akif Dubaz, Bilal Yılmaz,  Başkanı Recep Güven 1986-1989 yıllarında  yeri olmuştur. Son olarak TÜİK’in 2018
     Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri  Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonra   verilerine göre 116 bin 882 nüfusa yükselen
     Canbaz, Halim Danacı, Recep Güven ve    1989-1994 yıllarında Şemsettin Dubaz,   Kapaklı, bu büyümeye ve gelişmeye artarak
     Hüseyin Dubaz Kapaklı’nın muhtarları    1994-1999 yıllarında Enver Özel, 1999-   devam etmektedir.                                                       www.kapakli.bel.tr 2019
                                                                   9
           /Kapaklibld
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14