Page 8 - İrfan MANDALI - Kapaklı Belediye Başkanı
P. 8

1997

     Köyden Kente Bir Tarih


     Halk arasında 93 Harbi (Rumi yıl-1293)   Yemen ve Balvan'dan göç eden atalarımız  Osman Efendi köyün dışında kalan arazileri
     olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan  tarafından yeni kurulan köylerden biridir.  ölçtürerek hisseler biçiminde köylülere
     Osmanlı-Rus savaşında Tuna (Balkan)    Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin    dağıtmış, köyün (Muhtarlığın) giderlerine
     Cephesi ve Kafkas Cephesinde Osmanlı    üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir.  katkı olsun diye köy tarlaları bırakmış,
     ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede   İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve  köyün camisi için ayrıca tarla bıraktırıp icar
     yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı    köy adını, bu kuyudan alarak “Kapaklıpınar” geliri ile cami yapımını sağlamıştır.
     Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe   köyü olmuştur.               Bugünkü Jandarma Karakol Komutanlığı,
     maruz kalmıştı. Kapaklı’nın kurucusu    Ormanlık bir arazi olan yerlere ağaçlar  Kapaklı Kültür Merkezi ve Kapaklı Halk
     olan atalarımız bugünkü Bulgaristan'ın   çatılmak suretiyle üzerlerine toprakla   Eğitim Merkezi’nin bulunduğu araziyi
     Veliko Tırnova Sancağı ile Sofya yolunun  örtülen koptarlar yapılarak iskana     köy (millet) bahçesi adı altında çeşitli
     geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan,  başlanmıştır. Köyün camisi de padişah  meyve ve diğer cins fidanlar yetişmesi
     Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar   emri ile üst katı mektep, alt katı mescit  için hazırlamıştır. Bunların dışında hayvan
     köylerinden bin güçlüklerle buralara    olarak 1904 tarihinde yaptırılmıştır. İlk  mezarlığı (köy dışında) bir yer tahsis
     kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkezköy  zamanlarda Kapaklıpınar Köyü'nde itimat  etmiştir. İmece yoluyla Kapaklıpınar
     (Türbedere) merkezleri ve köylerinde    edilip güvenilen kişilere muhtarlık mührü  Köyü’ne; içinde üç dershane, bir büyük
     yerleşmişlerdir.              verilerek köyün idare edildiği rivayet   salon, bir müze, öğretmenler odası ve
     Kapaklıpınar Köyü, Osmanlı Devleti’nin o  edilmektedir.               bodrum bulunan iki katlı ilköğretim okulu
     zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit   1930’lu yıllarda lakabı Mandalı Osman,   yaptırmış ve bu okul 1937 yılında Kapaklı’nın
     Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı  (Bugünkü Belediye Başkanı İrfan      ilk ilköğretim okulu olarak eğitime
     (Tekirdağ) vilayeti. Saray kazası, Türbedere  Mandalı’nın dedelerinin babası) muhtar  başlamıştır. Osman Efendi o günlerin
     (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak    olmuştur. 1930’lu yıllara rastlayan    koşullarında köyden gelip geçen
     Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel)   çalışmaları şöyle özetleyebiliriz: Merhum  hayvan arabalarının konaklamaları için

      8   www.kapakli.bel.tr                                       Kapaklibld/
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13